Забоншиносӣ

ПРАКТИКУМ АЗ ЗАБОНИ ХОЗИРАИ ТОНИК (МОРФОЛОГИЯ ВА СИНТАКСИС)

Дар солхой охир тадкики забони адабии хозираи тоник хеле равнаку ривон ёфта, дойр йа ин ё он масъалаи мухимми забоншиносии точик макола ва рисола^ои зиёде ба табъ расиданд, ки дар онх. 0 проблемами мухим ва бахсталаби забони тоник то як дарана хал карда шудаанд.

  • Муаллифҳо: М.Н. Қосимова

МУКАДДИМАИ ЗАБОНШИНОСИ (Васоити таълим барои донишцуёни мактабхои олй)

Предмети «Мукаддимаи забоншиносй» пеш аз таълими кисматхои чудогонаи ил ми лингвистика, яъне дар соли аввали хо-ниш омузонида мешавад. Ии, албатта, бе сабаб нест, зеро предмети мазкур донишчуёнро бо масъаладои асосии илми забои шинос намуда, маълумоти аввалин медидад.

  • Муаллифҳо: Норматов М.

Забоншиносии умумй (Васоити таълим барои донишнуёни мактабхои олй) «Матбуот» Душанбе 2006

Таснифоти морфологй дар асоси сохти калима, хусусияти морфема ва роххои алокамандии он хангоми калимасозй ва тагйири калима гузаронида мешавад. Ба ин таснифот олимон Шлегелхо ва Гумболдт (аввали асри XIX) асос гузоштаанд. Олимон Шлейхер, Штейнтал, Мистели, Фик, Сепир онро инкишоф додаанд.

  • Муаллифҳо: Норматов М.,Зикриёев Ф.Ц.

ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ и ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Курс лекций состоит из двух частей — общего языкознания и истории языкознания. Первая из них посвящена рассмотрению вопросов,связанных с тремя разделами языкознания: внешней лингвистикой, лингвистической гносеологией и внутренней лингвистикой.

  • Муаллифҳо: В.П. Даниленко
734025; ш. Душанбе, х. Рудакӣ, 21
Телефон:
Почта: